• Login
 • 0
  Cart

ABOUT US

บริษัท ฮอริซอน เอ็นเนอร์ยี่ ครีเอชั่น จำกัด จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2556 ปัจจุบัน ประกอบธุรกิจ เป็นตัวแทนนำเข้า และจำหน่ายอุปกรณ์ผลิตพลังงานไฟฟ้าจากเซลล์เชื้อเพลิงไฮโดรเจน ( Hydrogen Fuel Cell Power ) ซึ่งเป็นพลังงานสะอาด รวมถึง การให้บริการออกแบบระบบและติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆที่เกี่ยวข้องให้พร้อมใช้งาน พร้อมทั้งให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการลดต้นทุน และลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานจากการใช้ผลิตภัณฑ์อื่นๆของบริษัทฯ เช่น การออกแบบอาคารให้ใช้แสงสว่างจากแสงอาทิตย์ในเวลากลางวันโดยการใช้แผงโซลาเซลล์ การมีช่องระบายอากาศตามทิศทางของลม การใช้หลอดไฟ LED และอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ประหยัดพลังงาน เป็นต้น  บริษัท Horizon Fuel Cell Technology ที่มีสาขามากกว่า 60 ประเทศทั่วโลก โดยมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ประเทศสิงคโปร์
บริษัท ฮอริซอน เอ็นเนอร์ยี่ ครีเอชั่น จำกัด เป็นผู้แทนจำหน่ายและดูแลการตลาดอย่างเป็นทางการรายเดียวในประเทศไทยของ บริษัท Horizon Fuel Cell Technology โดยผลิตภัณฑ์ต่างๆของบริษัทได้รับการพัฒนาร่วมกันในหลายประเทศทั่วโลก เพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางด้านพลังงานทดแทนและก้าวสู่ความเป็นผู้นำทางด้านเทคโนโลยีเซลล์เชื้อเพลิง(Fuel Cell)ระดับโลก รวมถึงมีผลงานเป็นที่ยอมรับในตลาดโลก ทั้ง ยุโรป อเมริกา และ เอเชีย

Mission

 • บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้อง ในเรื่องพลังงานทดแทน โดยเฉพาะการสร้างพลังงานไฟฟ้าจากเซลล์เชื้อเพลิงไฮโดรเจน ให้เป็นที่แพร่หลายในประเทศไทย เพื่อลดการพึ่งพาเชื้อเพลิงที่มีคาร์บอนเป็นส่วนประกอบไปสู่การใช้พลังงานสะอาดแทนที่ พร้อมทั้งสร้างจิตสำนึกให้ทุกคนตระหนักถึงสิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน
 • บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะเป็นผู้บุกเบิกและผู้นำด้านพลังงานไฮโดรเจนและเทคโนโลยีเซลล์เชื้อเพลิงในประเทศไทย โดยอาศัยประสบการณ์และการทำงานวิจัยที่มีมาตรฐานสากล สร้างความพึงพอใจและสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างดีที่สุด
 • เป็นบริษัทฯ ครบวงจรชั้นนำที่ให้คำปรึกษาในด้านพลังงานทดแทน ออกแบบและติดตั้งระบบประหยัดพลังงาน และเป็นแหล่งเรียนรู้ ด้านพลังงานทดแทนที่มีคุณภาพ
 • เพื่อก้าวสู่ความเป็นผู้นำในธุรกิจพลังงานทดแทน บริษัทให้ความสำคัญกับการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับพลังงานทดแทน และเทคโนโลยีเซลล์เชื้อเพลิง มุ่งการสร้างรากฐานที่มั่นคง รวมทั้งประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ให้เป็นที่รู้จักมากขึ้นจนกระทั่งมีการนึกถึงบริษัทเป็นรายแรก
 • เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้สำหรับบุคลากร และบุคลากรทุกคนทำงานร่วมกันอย่างมีความสุข
 • บริษัทฯเชื่อมั่นในคุณค่าและศักยภาพของพนักงาน ซึ่งจะทำงานร่วมกันอย่างสร้างสรรค์ ในบรรยากาศการทำงานที่เปิดเผยโปร่งใส เปี่ยมด้วยพลังแห่งความกระตือรือร้น

Vision

 • การแก้ไขการขาดแคลนพลังงาน และสภาวะโลกร้อน ด้วยการใช้พลังงานทดแทนใหม่ๆ ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยไม่มีการปล่อยมลพิษออกสู่สิ่งแวดล้อม
 • ดำเนินธุรกิจโดยมุ่งเน้นความมีคุณภาพทั้งระบบ และพัฒนาสินค้าและการให้บริการที่ดีอย่างต่อเนื่อง
 • พัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ ให้มีความหลากหลาย และตอบสนองทุกความต้องการของลูกค้า
 • ดำเนินธุรกิจโดยมุ่งเน้นการลดต้นทุนด้านพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ในภาคอุตสาหกรรม
 • สร้างภาพลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ ให้ใช้งานง่าย เหมาะสำหรับนำไปใช้ในการทำงาน และการผลิตในภาคอุตสาหกรรมต่างๆ
 • ต่อประเทศ: สร้างความมั่นคงด้านพลังงานในระยะยาว โดยการจัดหาพลังงานทดแทนที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน เพื่อเสริมสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจ และลดการนำเข้าเชื้อเพลิงจากต่างประเทศ
 • ต่อลูกค้า คู่ค้า: ดำเนินธุรกิจที่สร้างความพึงพอใจให้กับทุกฝ่ายบนพื้นฐานของความเป็นธรรม นำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่มีคุณภาพ
 • ต่อสังคม ชุมชน สิ่งแวดล้อม: บริษัทจะมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีและให้ความรู้ด้านพลังงานทดแทนแก่สังคมและชุมชน
 • ต่อพนักงาน: พัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากรให้ทำงานอย่างมืออาชีพ